Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku a także dążąc do wysokich standardów przechowywania dokumentacji proponujemy zapoznać się z naszą ofertą – ofertą profesjonalnego archiwizowania i przechowywania dokumentów.

Dysponujemy nowymi pomieszczeniami archiwum wyposażonymi w systemy zabezpieczenia i nadzoru. Monitorowane są warunki przechowywania: wilgotność, temperatura, natężenie światła.

Działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Wojewody Wielkopolskiego pod nr 6, wynikającego z ustawy z dnia 02 lipca 2004r. – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Wpis ten potwierdza spełnienie przez nasze Archiwum wcześniej wymienionych  wymogów dotyczących przechowywania. Zgodnie z wymogami takiej działalności zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę, która w sposób fachowy zarchiwizuje Państwa dokumenty i przygotuje je do przechowywania w specjalnych pudłach archiwizacyjnych.

Zatrudnione przez nas wysoko wykwalifikowane kadry, jak również odpowiednie warunki przechowywania akt dają gwarancję właściwego ich zabezpieczenia. Warunki na jakich ma być zawarta umowa jak i zakres usług określamy po wstępnych negocjacjach pomiędzy stronami.

Po zgłoszeniu odbioru dokumentów przez klienta następuje przyjęcie zamówienia i jego udokumentowanie przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych. Naszym obowiązkiem od chwili przejęcia akt jest ich zabezpieczenie oraz wszelkie prace związane z wydawaniem ich uprawnionym do tego celu osobom i instytucjom.

 

Zapraszamy do współpracy!