INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Dom Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w

kwocie 51.000,00zł, KRS 00000138851, NIP 622-10-07-529 z siedzibą 63-500 Ostrzeszów
ul. Przemysłowa 7, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres podany wyżej

– przez e-mail: icbs@hot.pl

– telefonicznie: 62 730 11 11

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zabezpieczenia kontaktu z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą, jako klientem

firmy ICBS Sp. z o.o  w związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości

przekazywania dokumentów i świadczenia usług przez firmę ICBS Sp. z o.o, na podstawie

wiążącej obie strony umowy głównej

– marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów lub

usług przez ICBS Sp. z o.o, oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług przez

badanie zadowolenia z usługi.

Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1

lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez

Państwa zgoda.

4) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym

profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– w związku z realizacją umowy (świadczeniem usług) – do momentu upływu

przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

– w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu zgłoszenia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7) Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść

sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:

icbs@hot.pl